CZĘŚĆ V TWORZENIE GRAFIKI STRON INTERNETOWYCH

ROZDZIAŁ 23. PODSTAWY GRAFIKI STRON INTERNETOWYCH

W TYM ROZDZIALE:

Skąd wziąć obrazki

Przegląd formatów PNG, JPEG, GIF oraz WebP

Rozmiar oraz rozdzielczość obrazka

Strategie tworzenia obrazków dla stron internetowych

Tworzenie ikon typu favicon

O ile nie planujesz publikować witryn składających się z samego tekstu, istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie obędziesz się bez wiedzy o tym, jak tworzy się grafikę na potrzeby stron internetowych. Dla wielu osób może to oznaczać pierwszy kontakt z programem do edycji grafiki, a także konieczność zdobycia podstawowych umiejętności w tym zakresie. Doświadczeni projektanci przyzwyczajeni do projektowania dla druku, być może będą musieli dostosować swój styl ...

Get Projektowanie stron internetowych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.