ROZDZIAŁ 24. TWORZENIE OBRAZKÓW NA STRONY INTERNETOWE

W TYM ROZDZIALE:

Wybór formatu grafi ki internetowej podczas operacji eksportu

Przezroczystość binarna i alfa

Tworzenie obrazków responsywnych

Narzędzia i techniki optymalizacji

W poprzednim rozdziale dowiedziałeś się całkiem sporo na temat obrazków, w tym zaś skoncentruję się na ich tworzeniu. Ponieważ grafika to mniej więcej 60 – 70% danych przekazywanych w internecie, duże znaczenie ma zastosowania rozsądnego podejścia do jej tworzenia, z uwzględnieniem wymagań układu responsywnego i wydajności działania stron internetowych. Ponownie będziemy pracować z następującymi formatami grafiki bitmapowej: JPEG, PNG i GIF. Format SVG jest na tyle odmienny, że zajmę się nim w oddzielnym rozdziale. ...

Get Projektowanie stron internetowych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.