Rozdział 5. Replikacja

Główna różnica między tym, co może się zepsuć, a tym, co nie może się w żaden sposób zepsuć, polega na tym, że jeśli zepsuje się to, co nie może się w żaden sposób zepsuć, zwykle okazuje się, że nie można się do tego dostać ani tego naprawić.

— Douglas Adams, W zasadzie niegroźna (1992)

Replikacja oznacza przechowywanie kopii tych samych danych na wielu maszynach połączonych siecią. We wprowadzeniu do części II opisano, że dane są replikowane z kilku powodów:

  • W celu zachowania danych blisko użytkowników (geograficznie) i zmniejszenia w ten sposób opóźnienia.
  • Aby umożliwić systemowi kontynuowanie pracy mimo awarii niektórych jego części (co zwiększa dostępność).
  • Aby zwiększyć liczbę maszyn, które mogą obsługiwać żądania ...

Get Przetwarzanie danych w dużej skali now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.