Rozdział 8. Transakcje

Transakcje są logicznymi grupami operacji wykonywanych na bazie danych, przy czym każda taka grupa może składać się z jednej lub wielu operacji, takich jak odczytywanie lub zapisywanie zawartości wielu różnych dokumentów. MongoDB obsługuje transakcje zgodne ze standardem ACID, obejmujące wiele operacji, kolekcji, baz danych, dokumentów i shardów. W tym rozdziale omówimy transakcje, dowiesz się, co oznacza standard ACID dla baz danych, wskażemy, jak można wykorzystać transakcje w swoich aplikacjach, i podamy kilka wskazówek dotyczących dostosowywania transakcji MongoDB do swoich potrzeb. Zajmiemy się tutaj następującymi tematami:

  • Czym są transakcje?
  • Jak używać transakcji?
  • Dostosowanie limitów transakcji do potrzeb aplikacji. ...

Get Przewodnik po MongoDB now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.