Rozdział 5. Indeksy

W tym rozdziale zajmiemy się indeksami w bazach danych MongoDB. Indeksy pozwalają na wydajniejsze wykonywanie zapytań. Są one ważną częścią projektowania aplikacji, a w przypadku pewnych rodzajów zapytań są nawet elementem wymaganym. W tym rozdziale omówimy następujące zagadnienia:

  • Czym są indeksy i dlaczego należy je stosować?
  • Jak wybierać pola do przeindeksowania?
  • Jak wymusić i sprawdzać sposób użycia indeksów?
  • Szczegóły administracyjne dotyczące tworzenia i usuwania indeksów.

Jak się przekonasz, utworzenie właściwego indeksu dla kolekcji jest bardzo ważne dla wydajności tworzonych aplikacji.

Wprowadzenie do indeksów

Indeks bazodanowy jest trochę podobny do skorowidza w książkach. Zamiast przeszukiwać całą bazę danych, ...

Get Przewodnik po MongoDB now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.