Rozdział 10. Operacje na danych

W tym rozdziale przedstawimy popularne biblioteki Pythona związane z operacjami na danych: numerycznych, tekstowych, graficznych i dźwiękowych. Praktycznie wszystkie opisane tu biblioteki mają unikalne zastosowanie, więc skupimy się na ich prezentacji, nie na porównywaniu. O ile nie napisano inaczej, wszystkie one mogą być zainstalowane bezpośrednio z PyPI przy użyciu narzędzia pip:

$ pip install library

Tabela 10.1 zawiera skrótowy opis poszczególnych bibliotek.

Tabela 10.1. Narzędzia do operacji na danych

Biblioteka Pythona

Licencja

Powody użycia

IPython

Licencja Apache 2.0

  • Udostępnia rozbudowany interpreter Pythona z historią wejść, zintegrowanym debugerem i grafiką oraz wykresami w terminalu ...

Get Przewodnik po Pythonie now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.