Anhang A: Anhang

A.1  Zeichencodierung

A.1.1  Codierung von Sonderzeichen in HTML

Zeichen

HTML

Zeichen

HTML

" & < > Leerzeichen Ä ä

&quot; &amp; &lt; &gt; &nbsp; &Auml; &auml;

Ö ö ü Ü § © ß

&Ouml; &ouml; &uuml; &Uuml; &sect; &copy; &szlig;

A.2  Quellen im WWW

Get Python 3 -- Das umfassende Praxisbuch now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.