Rozdział 13. Technologie bezserwerowe

Technologie bezserwerowe (ang. serverless) to termin, który obecnie generuje w branży IT dużo szumu. Jak to często bywa z tego rodzaju terminami, ludzie mają różne opinie na temat tego, co faktycznie znaczy. Z grubsza technologie bezserwerowe oznaczają świat, w którym nie trzeba się już martwić zarządzaniem serwerami. Do pewnego stopnia jest to prawda, ale tylko dla programistów, którzy korzystają z funkcjonalności oferowanych przez te technologie. Ten rozdział pokazuje, że jest dużo działań, które muszą być zrealizowane „za kulisami”, aby ten magiczny świat bez serwerów mógł zaistnieć.

Wiele osób utożsamia termin technologie bezserwerowe z usługami FaaS (Function as a Service). Jest to częściowo prawda, ...

Get Python dla DevOps now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.