O'Reilly logo

Python. Leksykon kieszonkowy. Wydanie V by Mark Lutz

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wprowadzenie

Python jest uniwersalnym, wieloparadygmatowym językiem programowania z otwartym dostępem do kodu źródłowego, zawierającym konstrukcje obiektowe, funkcyjne i proceduralne. Jest powszechnie używany zarówno do tworzenia samodzielnych programów, jak i aplikacji skryptowych o wielu różnych zastosowaniach. Jest jednym z najpowszechniej używanych języków programowania na świecie.

Spośród własności Pythona warto wymienić czytelność kodu i obszerną funkcjonalność bibliotek. Język został zaprojektowany z myślą o optymalizacji wydajności pracy programisty, jakości oprogramowania, zapewnieniu przenośności oprogramowania oraz integracji komponentów. Programy w Pythonie działają na większości powszechnie wykorzystywanych platform. Są obsługiwane ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required