O'Reilly logo

Python. Leksykon kieszonkowy. Wydanie V by Mark Lutz

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Opcje wiersza poleceń Pythona

Wiersze poleceń służące do uruchamiania programów w Pythonie z poziomu powłoki systemowej mają następujący format:

python [opcja*]
  [ nazwaplikuskryptu | -c polecenie | -m moduł | - ] [arg*]

W tym zapisie python oznacza nazwę pliku wykonywalnego interpretera Pythona opisanego przez pełną ścieżkę do katalogu albo przez słowo python interpretowane przez powłokę systemową (np. za pośrednictwem zmiennej środowiskowej PATH). Opcje wiersza poleceń przeznaczone dla samego Pythona występują przed specyfikacją kodu programu, który ma być uruchomiony (opcja). Argumenty kodu występują za specyfikacją programu (arg).

Opcje poleceń Pythona

Fragment opcja w wierszu poleceń Pythona jest wykorzystywany przez samego Pythona. W Pythonie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required