O'Reilly logo

Python. Leksykon kieszonkowy. Wydanie V by Mark Lutz

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Zmienne środowiskowe

Zmienne środowiskowe to ustawienia systemowe dotyczące wielu programów i używane do globalnej konfiguracji.

Zmienne operacyjne

Poniższa lista zawiera najważniejsze konfigurowane przez użytkownika zmienne środowiskowe związane z zachowaniem skryptów:

PYTHONPATH

Aktualizuje domyślną ścieżkę wyszukiwania importowanych plików modułów. Format zmiennej jest taki sam jak format zmiennej powłoki PATH — nazwy katalogów oddzielone od siebie dwukropkami (w systemie Windows średnikami). Podczas importowania modułów Python wyszukuje odpowiedni plik lub katalog w każdym z wymienionych katalogów — od lewej do prawej. Zmienna jest włączona w ustawienie sys.path — pełna ścieżka przeszukiwania modułów dotycząca występujących najbardziej z lewej ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required