O'Reilly logo

Python. Leksykon kieszonkowy. Wydanie V by Mark Lutz

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Programowanie obiektowe

Głównym narzędziem programowania obiektowego (ang. object-oriented programming, OOP) w Pythonie są klasy. Pozwalają one na tworzenie wielu egzemplarzy, dziedziczenie atrybutów oraz przeciążanie operatorów. Python umożliwia również stosowanie technik programowania funkcyjnego — daje dostęp do takich narzędzi jak generatory, wyrażenia lambda, listy składane, mapy, domknięcia, dekoratory oraz obiekty funkcyjne pierwszego rzędu. Techniki te mogą służyć jako uzupełnienie, a w niektórych kontekstach jako alternatywa dla technik OOP.

Klasy i egzemplarze

Obiekty klas definiują działania domyślne

  • Instrukcja class tworzy obiekt klasy i przypisuje go do nazwy.

  • Instrukcje przypisania wewnątrz instrukcji class tworzą atrybuty klasy. Są ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required