O'Reilly logo

Python. Leksykon kieszonkowy. Wydanie V by Mark Lutz

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Metody przeciążające operatory

Klasy przechwytują i implementują działania wbudowane poprzez metody o specjalnych nazwach. Wszystkie one rozpoczynają się i kończą dwoma znakami podkreślenia. Nazwy te nie są zarezerwowane i mogą być dziedziczone z klas nadrzędnych w zwykły sposób. Python wyszukuje i wywołuje co najmniej jedną taką metodę w każdej operacji.

Python automatycznie wywołuje metody przeciążające klasy, w przypadku gdy egzemplarze znajdują się w wyrażeniach oraz innych kontekstach. Jeśli na przykład klasa definiuje metodę o nazwie __getitem__, a X jest egzemplarzem tej klasy, to wyrażenie X[i] jest równoważne wywołaniu metody X.__getitem__(i) (chociaż obecnie stosowanie wywołania metody na ogół nie poprawia szybkości, a czasami nawet ją ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required