Funkcje wbudowane

Wszystkie nazwy wbudowane (funkcji, wyjątków itd.) istnieją w domniemanym zewnętrznym zasięgu, odpowiadającym modułowi builtins (w Pythonie 2.X ten moduł nosi nazwę __builtin__). Ponieważ w operacjach wyszukiwania nazw ten zasięg jest zawsze przeszukiwany jako ostatni, funkcje te są dostępne w programach bez importowania. Ich nazwy nie są jednak słowami zarezerwowanymi i mogą być ukrywane w wyniku przypisania do tej samej nazwy w zasięgach globalnym i lokalnym. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące dowolnego z wywołań zestawionych w tym podrozdziale, można uruchomić polecenie help(funkcja).

W tym podrozdziale skoncentrowano się na Pythonie 3.X, ale podano szczegóły dotyczące funkcji wbudowanych wspólnych dla większości wersji ...

Get Python. Leksykon kieszonkowy. Wydanie V now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.