O'Reilly logo

Python. Leksykon kieszonkowy. Wydanie V by Mark Lutz

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Funkcje wbudowane

Wszystkie nazwy wbudowane (funkcji, wyjątków itd.) istnieją w domniemanym zewnętrznym zasięgu, odpowiadającym modułowi builtins (w Pythonie 2.X ten moduł nosi nazwę __builtin__). Ponieważ w operacjach wyszukiwania nazw ten zasięg jest zawsze przeszukiwany jako ostatni, funkcje te są dostępne w programach bez importowania. Ich nazwy nie są jednak słowami zarezerwowanymi i mogą być ukrywane w wyniku przypisania do tej samej nazwy w zasięgach globalnym i lokalnym. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące dowolnego z wywołań zestawionych w tym podrozdziale, można uruchomić polecenie help(funkcja).

W tym podrozdziale skoncentrowano się na Pythonie 3.X, ale podano szczegóły dotyczące funkcji wbudowanych wspólnych dla większości wersji ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required