O'Reilly logo

Python. Leksykon kieszonkowy. Wydanie V by Mark Lutz

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Standardowe moduły biblioteczne

Standardowe moduły biblioteczne są zawsze dostępne, ale trzeba je zaimportować, by można było ich używać w modułach klienckich. Aby uzyskać do nich dostęp, należy skorzystać z jednego z poniższych formatów:

  • import moduł i pobieranie nazw atrybutów (moduł.nazwa);

  • from moduł import nazwa i używanie nazw modułu bez ich kwalifikowania (nazwa);

  • from moduł import * i stosowanie nazw modułu bez ich kwalifikowania (nazwa).

Aby na przykład stosować nazwę argv z modułu sys, należy użyć instrukcji import sys i posługiwać się nazwą sys.argv lub instrukcji from sys import argv i korzystać z nazwy argv. Pierwsza, pełna forma — moduł.nazwa — jest używana tylko w nagłówkach zawartości list w celu zapewnienia kontekstu na wielostronicowych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required