O'Reilly logo

Python. Leksykon kieszonkowy. Wydanie V by Mark Lutz

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Moduł string

Moduł string definiuje stałe i zmienne do przetwarzania obiektów tekstowych. Patrz także podrozdział „Ciągi znaków” — można tam znaleźć opis narzędzi Template i Formatter z modułu string, służących do zastępowania szablonów w łańcuchach znaków i formatowania.

Funkcje i klasy modułu

Począwszy od Pythona 2.0, większość funkcji z modułu string jest także dostępna w postaci metod obiektów string. Wywołania metod są preferowane i wydajniejsze. Są one preferowane w wersji 2.X, natomiast w Pythonie 3.X jest to jedyna dostępna opcja. Więcej informacji na ten temat oraz listę wszystkich dostępnych metod obiektów string, których tutaj nie powtórzono, można znaleźć w podrozdziale „Ciągi znaków”. Poniżej zestawiono wyłącznie elementy unikatowe ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required