O'Reilly logo

Python. Leksykon kieszonkowy. Wydanie V by Mark Lutz

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Moduł systemowy os

Moduł os jest podstawowym interfejsem usług systemu operacyjnego (OS) zarówno w Pythonie 3.X, jak i 2.X. Zapewnia ogólną obsługę systemów operacyjnych, a także standardowy, niezależny od platformy interfejs usług systemu operacyjnego. Moduł os zawiera narzędzia do obsługi środowiska, procesów, plików, poleceń powłoki i wiele innych. Zawiera również zagnieżdżony moduł podrzędny os.path, który dostarcza przenośny interfejs do narzędzi przetwarzania katalogów.

Skrypty korzystające z modułów os i os.path do programowania systemowego są, ogólnie rzecz biorąc, przenośne na większości platform Pythona. Niektóre eksporty modułu os nie są jednak dostępne na wszystkich platformach (np. funkcja fork() jest dostępna na platformach Unix i ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required