O'Reilly logo

Python. Leksykon kieszonkowy. Wydanie V by Mark Lutz

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Moduł dopasowywania wzorców re

Moduł re jest standardowym interfejsem dopasowywania wyrażeń regularnych zarówno w Pythonie 3.X, jak i 2.X. Wzorce wyrażeń regularnych (ang. regular expressions — re) oraz dopasowywane teksty mają postać łańcuchów znaków. Ten moduł musi być importowany.

Funkcje modułu

Interfejs najwyższego poziomu modułu zawiera narzędzia do natychmiastowego dopasowywania lub prekompilacji wzorców. Tworzy obiekty wzorca (obiektw) i obiekt dopasowania (obiektd), opisane w dalszej części.

re.compile(wzorzec [, flagi])

Kompiluje łańcuch znaków wyrażenia regularnego wzorzec na obiekt wyrażenia regularnego (obiektw) w celu późniejszego dopasowywania. Argument flagi (można je łączyć za pomocą bitowego operatora |) zawiera poniższe elementy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required