O'Reilly logo

Python. Leksykon kieszonkowy. Wydanie V by Mark Lutz

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Moduł GUI tkinter i narzędzia

tkinter (w Pythonie 2.X Tkinter, a w Pythonie 3.X pakiet modułów) to przenośna biblioteka, która dostarcza mechanizmy konstrukcji graficznego interfejsu użytkownika (ang. Graphical User Interface, GUI). Jest dostarczana wraz z Pythonem jako standardowy moduł biblioteczny. tkinter udostępnia obiektowy interfejs do biblioteki open source Tk i implementuje w środowiskach Windows, X-Windows i Mac OS natywne wrażenie oraz sposób działania interfejsów użytkownika aplikacji w Pythonie. Jest przenośny, łatwy w użytku, dobrze udokumentowany, powszechnie wykorzystywany, dojrzały i dobrze wspierany. Istnieją także inne przenośne narzędzia zewnętrznych producentów do tworzenia interfejsów GUI w Pythonie, na przykład wxPython ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required