O'Reilly logo

Python. Leksykon kieszonkowy. Wydanie V by Mark Lutz

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Moduły i narzędzia do obsługi internetu

W tym podrozdziale podsumowano obsługę mechanizmów internetowych w Pythonie 3.X i 2.X. Przedstawiono tu krótki przegląd niektórych powszechnie stosowanych modułów w zbiorze modułów internetowych należących do standardowej biblioteki Pythona. To jest tylko reprezentatywna próbka. Pełniejszą listę można znaleźć w podręczniku Python Library Reference.

socket

Niskopoziomowa obsługa komunikacji sieciowej (TCP/IP, UDP itp.). Interfejsy do wysyłania i odbierania danych za pośrednictwem gniazd w rodzaju BSD — wywołanie socket.socket() tworzy obiekt z metodami obsługi gniazd (np. obiekt.bind()). Większość modułów obsługi protokołów i serwerów wewnętrznie korzysta z tego modułu.

socketserver (w Pythonie 2.X SocketServer ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required