O'Reilly logo

Python. Leksykon kieszonkowy. Wydanie V by Mark Lutz

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

API baz danych Python SQL

Interfejs API dostępu do relacyjnych baz danych SQL w Pythonie zapewnia przenośność skryptów pomiędzy pakietami obsługi baz danych SQL różnych producentów. Dla każdego producenta należy zainstalować specyficzny moduł rozszerzeń, ale skrypty można pisać zgodnie z przenośnym interfejsem API dostępu do baz danych. Po migracji do pakietu baz danych innego producenta standardowe skrypty bazodanowe SQL powinny działać bez zmian.

Należy zwrócić uwagę, że większość modułów rozszerzeń baz danych nie należy do standardowej biblioteki Pythona. Są to komponenty zewnętrzne, które trzeba pobrać i zainstalować osobno. Wyjątek: wbudowany pakiet obsługi relacyjnych baz danych SQLite jest dołączony do Pythona w postaci standardowego modułu ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required