O'Reilly logo

Python. Leksykon kieszonkowy. Wydanie V by Mark Lutz

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Idiomy Pythona i dodatkowe wskazówki

W tym podrozdziale zestawiono powszechnie stosowane triki kodowania w Pythonie oraz ogólne wskazówki na temat posługiwania się tym językiem — poza tymi, które opisano na kartach tej książki. Więcej informacji na zasygnalizowane tu tematy można znaleźć w podręcznikach Python Library Reference oraz Python Language Reference, dostępnych pod adresem http://www.python.org/doc/.

Wskazówki dotyczące rdzenia języka

  • S[:] tworzy kopię najwyższego poziomu (tzw. płytką kopię) dowolnej sekwencji. Aby utworzyć pełną kopię, należy skorzystać z wywołania copy.deepcopy(X). Instrukcje list(L) oraz D.copy() służą do kopiowania list i słowników (od wersji 3.3 służy do tego także wywołanie L.copy()).

  • Instrukcja L[:0]=obiekt_iterowalny ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required