ROZDZIAŁ 5.

Iteratory i generatory

Gdy wiele osób mających doświadczenie z innym językiem zaczyna się uczyć języka Python, zaskakuje je różnica w zapisie pętli for. Oznacza to, że zamiast zapisu:

# Inne językifor (i=0; i<N; i++) {    do_work(i);}

w języku Python występuje w niej wprowadzenie do nowej funkcji o nazwie range lub xrange:

# Język Pythonfor i in range(N):    do_work(i)

Te dwie funkcje zapewniają wgląd w ...

Get Python. Programuj szybko i wydajnie now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.