ROZDZIAŁ 12.

Rady specjalistów z branży

W tym rozdziale zebrano historie firm, które odniosły sukces. W ich przypadku język Python jest wykorzystywany do przetwarzania pokaźnych zbiorów danych oraz w sytuacjach, w których szybkość ma kluczowe znaczenie. Historie zostały opisane przez ...

Get Python. Programuj szybko i wydajnie now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.