O'Reilly logo

Python. Receptury. Wydanie III by Brian K. Jones, David Beazley

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Algorytmy i struktury danych

Python udostępnia wiele przydatnych wbudowanych struktur danych, np. listy, zbiory i słowniki. Zazwyczaj korzystanie z tych struktur jest proste. Nieraz jednak pojawiają się wątpliwości dotyczące wyszukiwania, sortowania, porządkowania i filtrowania. W tym rozdziale omawiamy standardowe struktury danych oraz algorytmy związane z danymi. Ponadto przedstawiamy różne struktury danych z modułu collections.

1.1. Wypakowywanie sekwencji do odrębnych zmiennych

Problem

Istnieje N-elementowa krotka lub sekwencja, którą programista chce zapisać w kolekcji N zmiennych.

Rozwiązanie

Dowolną sekwencję (lub iterowalny obiekt) można zapisać w zmiennych za pomocą prostej operacji przypisania. Jedyny wymóg jest taki, że liczba ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required