O'Reilly logo

Python. Receptury. Wydanie III by Brian K. Jones, David Beazley

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Iteratory i generatory

Obsługa iterowania (czyli przechodzenia po elementach) to jedna z najmocniejszych stron Pythona. Na ogólnym poziomie iterowanie można traktować jak sposób na przetwarzanie elementów sekwencji. Jednak możliwości są o wiele większe. Można np. tworzyć własne obiekty iteratorów, stosować przydatne wzorce iterowania z modułu itertools, tworzyć funkcje generatorów itd. W tym rozdziale omówiono standardowe problemy związane z iterowaniem.

4.1. Ręczne korzystanie z iteratora

Problem

Programista zamierza przetwarzać elementy obiektu iterowalnego, ale z pewnych powodów nie może lub nie chce korzystać z pętli for.

Rozwiązanie

Aby ręcznie wykorzystać obiekt iterowalny, należy zastosować funkcję next() i napisać kod przechwytujący ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required