O'Reilly logo

Python. Receptury. Wydanie III by Brian K. Jones, David Beazley

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Pliki i operacje wejścia-wyjścia

Wszystkie programy muszą przyjmować i zwracać dane. W tym rozdziale omówiono typowe idiomy dotyczące pracy z różnego rodzaju plikami (w tym plikami tekstowymi i binarnymi), kodowania plików i powiązanych kwestii. Znajdziesz tu także opis manipulowania nazwami plików i katalogami.

5.1. Odczyt i zapis danych tekstowych

Problem

Programista chce wczytywać lub zapisywać dane tekstowe. Możliwe, że są one w różnych formatach, np. ASCII, UTF-8 lub UTF-16.

Rozwiązanie

Do wczytywania plików tekstowych należy stosować funkcję open() w trybie rt:

# Wczytywanie całego pliku jako jednego łańcucha znaków
with open('somefile.txt', 'rt') as f:
   data = f.read()

# Przechodzenie po wierszach pliku with open('somefile.txt', 'rt') ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required