O'Reilly logo

Python. Receptury. Wydanie III by Brian K. Jones, David Beazley

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Kodowanie i przetwarzanie danych

Rozdział ten poświęcony jest przede wszystkim używaniu Pythona do przetwarzania danych zapisanych za pomocą różnego rodzaju popularnych kodowań, np. w plikach CSV, w formacie JSON albo XML lub w rekordach w postaci binarnej. W rozdziale tym (w odróżnieniu od rozdziału o strukturach danych) najważniejsze są nie konkretne algorytmy, ale problem pobierania i zapisywania danych w programach.

6.1. Wczytywanie i zapisywanie danych CSV

Problem

Programista chce wczytać lub zapisać dane w formacie CSV.

Rozwiązanie

Podczas pracy z większością rodzajów danych CSV należy korzystać z biblioteki csv. Załóżmy, że w pliku stocks.csv znajdują się dane na temat akcji spółek giełdowych:

Symbol,Price,Date,Time,Change,Volume ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required