O'Reilly logo

Python. Receptury. Wydanie III by Brian K. Jones, David Beazley

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. Klasy i obiekty

W tym rozdziale chcemy przede wszystkim zaprezentować receptury dotyczące popularnych wzorców programowania związanych z definicjami klas. Opisano tu takie zagadnienia jak dodawanie do obiektów obsługi standardowych mechanizmów Pythona, korzystanie z metod specjalnych, techniki hermetyzacji, dziedziczenie, zarządzanie pamięcią oraz przydatne wzorce projektowe.

8.1. Modyfikowanie tekstowej reprezentacji obiektów

Problem

Programista chce przekształcić dane wyjściowe generowane w momencie wyświetlania lub oglądania obiektów na zrozumiałą postać.

Rozwiązanie

Aby zmienić tekstową reprezentację obiektu, należy zdefiniować metody __str__() i __repr__():

class Pair: def __init__(self, x, y): self.x = x self.y = y def __repr__(self): ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required