Rozdział 8. Klasy i obiekty

W tym rozdziale chcemy przede wszystkim zaprezentować receptury dotyczące popularnych wzorców programowania związanych z definicjami klas. Opisano tu takie zagadnienia jak dodawanie do obiektów obsługi standardowych mechanizmów Pythona, korzystanie z metod specjalnych, techniki hermetyzacji, dziedziczenie, zarządzanie pamięcią oraz przydatne wzorce projektowe.

8.1. Modyfikowanie tekstowej reprezentacji obiektów

Problem

Programista chce przekształcić dane wyjściowe generowane w momencie wyświetlania lub oglądania obiektów na zrozumiałą postać.

Rozwiązanie

Aby zmienić tekstową reprezentację obiektu, należy zdefiniować metody __str__() i __repr__():

class Pair: def __init__(self, x, y): self.x = x self.y = y def __repr__(self): ...

Get Python. Receptury. Wydanie III now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.