O'Reilly logo

Python. Receptury. Wydanie III by Brian K. Jones, David Beazley

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 10. Moduły i pakiety

Moduły i pakiety są podstawą każdego dużego projektu — w tym samego Pythona. W tym rozdziale skoncentrowano się na popularnych technikach programowania związanych z modułami i pakietami. Dowiesz się tu, jak porządkować pakiety, dzielić duże moduły na kilka plików i tworzyć pakiety z przestrzenią nazw. Ponadto znajdziesz tu receptury, które pozwalają zmodyfikować działanie polecenia import.

10.1. Tworzenie hierarchicznych pakietów z modułami

Problem

Programista chce uporządkować kod, umieszczając go w pakiecie w postaci hierarchicznego zestawu modułów.

Rozwiązanie

Tworzenie pakietów jest proste. Wystarczy uporządkować kod w pożądany sposób w systemie plików i upewnić się, że w każdym katalogu znajduje się plik __init__.py ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required