O'Reilly logo

Python. Receptury. Wydanie III by Brian K. Jones, David Beazley

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 11. Sieci i rozwijanie aplikacji sieciowych

W tym rozdziale opisano różne zagadnienia związane ze stosowaniem Pythona w aplikacjach sieciowych i rozproszonych. Omówiono tu używanie Pythona jako klienta w celu uzyskania dostępu do istniejących usług, a także jako narzędzia do implementowania usług sieciowych na serwerze. Znajdziesz tu też standardowe techniki pisania kodu współdziałającego i komunikującego się z interpreterami.

11.1. Interakcja z usługami HTTP za pomocą kodu klienta

Problem

Programista potrzebuje uzyskać dostęp do różnych usług HTTP za pomocą klienta. Chce np. pobierać dane lub komunikować się z interfejsami API zgodnymi z architekturą REST.

Rozwiązanie

W prostych sytuacjach zwykle wystarczy wykorzystać moduł urllib.request ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required