Rozdział 14. Testowanie, debugowanie i wyjątki

Testowanie jest ciekawe, natomiast z debugowaniem sytuacja wygląda inaczej. Ponieważ nie istnieje kompilator analizujący kod przed wykonaniem go przez Pythona, testy są niezbędną częścią procesu tworzenia oprogramowania. W tym rozdziale opisano pewne często występujące problemy związane z testowaniem, debugowaniem i obsługą wyjątków. Nie jest to jednak proste wprowadzenie do programowania sterowanego testami lub korzystania z modułu unittest. Zakładamy, że opanowałeś już podstawowe zagadnienia z obszaru testów.

14.1. Testowanie danych wyjściowych wysyłanych do strumienia stdout

Problem

W programie działa metoda, która zwraca dane wyjściowe do standardowego strumienia wyjścia (sys.stdout). Prawie zawsze ...

Get Python. Receptury. Wydanie III now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.