O'Reilly logo

Python. Receptury. Wydanie III by Brian K. Jones, David Beazley

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 14. Testowanie, debugowanie i wyjątki

Testowanie jest ciekawe, natomiast z debugowaniem sytuacja wygląda inaczej. Ponieważ nie istnieje kompilator analizujący kod przed wykonaniem go przez Pythona, testy są niezbędną częścią procesu tworzenia oprogramowania. W tym rozdziale opisano pewne często występujące problemy związane z testowaniem, debugowaniem i obsługą wyjątków. Nie jest to jednak proste wprowadzenie do programowania sterowanego testami lub korzystania z modułu unittest. Zakładamy, że opanowałeś już podstawowe zagadnienia z obszaru testów.

14.1. Testowanie danych wyjściowych wysyłanych do strumienia stdout

Problem

W programie działa metoda, która zwraca dane wyjściowe do standardowego strumienia wyjścia (sys.stdout). Prawie zawsze ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required