Rozdział 3. Wbudowane struktury danych, funkcje i pliki

W tym rozdziale opiszę możliwości standardowej biblioteki Pythona, z których będę korzystać w kolejnych rozdziałach książki. Dodatkowe biblioteki, takie jak pandas i NumPy, dodają funkcje umożliwiające przetwarzanie większych zbiorów danych, ale są one zaprojektowane z myślą o łączeniu ich z narzędziami przeznaczonymi do obróbki danych wbudowanymi bezpośrednio w Pythona.

Zacznę od najczęściej używanych struktur danych: krotek, list, słowników i zbiorów. Później przejdę do zagadnień związanych z tworzeniem własnych funkcji, a na koniec przyjrzę się obsłudze plików i lokalnego systemu plików.

3.1. Struktury danych i sekwencje

Standardowe struktury danych Pythona są proste, ale dają programiście ...

Get Python w analizie danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.