Rozdział 6. Odczyt i zapis danych, formaty plików

W celu zastosowania większości narzędzi opisanych w tej książce musisz uzyskać dostęp do danych. Skupię się na odczycie i zapisie danych za pomocą pakietu pandas, ale istnieje wiele innych bibliotek i narzędzi, które mogą pomóc w obsłudze różnych formatów danych.

Operacje wejścia i wyjścia można zwykle zakwalifikować do kilku głównych kategorii: odczytu plików tekstowych i innych bardziej wydajnych formatów plików zapisanych na dysku, ładowania danych z bazy i korzystania z interfejsów różnych usług sieciowych.

6.1. Odczyt i zapis danych w formacie tekstowym

W pakiecie pandas zaimplementowano wiele funkcji służących do odczytu danych tabelarycznych i umieszczania ich w obiekcie DataFrame. W tabeli ...

Get Python w analizie danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.