Rozdział 8. Listy oraz słowniki

Do tej pory omówiliśmy już liczby i ciągi znaków, a w tym rozdziale zaprezentujemy obiekty list oraz słowników, które są tak naprawdę kolekcjami innych obiektów. Te dwa typy są lokomotywami ciągnącymi niemal wszystkie skrypty napisane w Pythonie. Jak zobaczymy, oba typy są też zadziwiająco elastyczne — można je zmieniać w miejscu, rozszerzać i zmniejszać na żądanie; obydwa mogą również zawierać dowolne inne typy obiektów i mogą być osadzane w innych typach obiektów. Korzystając z tych typów, w skryptach można tworzyć i przetwarzać dowolnie bogate struktury informacji.

Listy

Kolejnym przystankiem w naszym omówieniu wbudowanych typów obiektów Pythona są listy. Listy są najbardziej elastycznym typem obiektu uporządkowanej ...

Get Python now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.