Rozdział 18. Argumenty

W rozdziale 17. omówiliśmy szczegóły dotyczące zasięgów Pythona — miejsc, w których zmienne są definiowane i wyszukiwane. Wiemy już, że miejsce zdefiniowania zmiennej w kodzie określa w dużej mierze jej znaczenie. W niniejszym rozdziale kontynuujemy omawianie funkcji, przechodząc do koncepcji przekazywania argumentów w Pythonie, czyli sposobu, w jaki obiekty przesyłane są do funkcji w charakterze danych wejściowych. Jak się niebawem przekonamy, argumenty (inaczej nazywane parametrami) przypisywane są do zmiennych w funkcji, jednak mają więcej wspólnego z referencjami do obiektów niż z zasięgami zmiennych. Zobaczymy także, że Python udostępnia dodatkowe narzędzia, takie jak słowa kluczowe, wartości domyślne oraz kolektory ...

Get Python now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.