Rozdział 22. Moduły — wprowadzenie

Niniejszy rozdział rozpoczyna nasze pogłębione omówienie modułu w Pythonie — jednostki najwyższego poziomu organizacji programu, która pakuje razem kod programu i dane w celu późniejszego, ponownego ich użycia oraz zapewnia niezależne przestrzenie nazw, które minimalizują konflikty nazw zmiennych w Twoich programach. Moduły zazwyczaj odpowiadają plikom programów Pythona. Każdy plik jest modułem, a moduły importują inne moduły w celu skorzystania z zawartych w nich nazw. Modułami mogą być również rozszerzenia napisane w językach zewnętrznych, takich jak C, Java czy C#, a nawet katalogi w poleceniach importu w pakietach. Moduły przetwarzane są za pomocą dwóch instrukcji oraz jednej ważnej funkcji:

import

Pozwala ...

Get Python now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.