Rozdział 23. Podstawy tworzenia modułów

Skoro już przyjrzeliśmy się podstawowym koncepcjom stojącym za modułami, czas przejść do prostych przykładów modułów w działaniu. Chociaż niektóre z omawianych na początku zagadnień mogą uważnym czytelnikom wydawać się pewnym powtórzeniem tego, o czym pisaliśmy w przykładach z poprzednich rozdziałów, szybko rozszerzymy je o dalsze szczegóły dotyczące modułów Pythona, o których jeszcze nie wspominaliśmy, takich jak zagnieżdżanie, przeładowywanie, zasięgi i inne.

Moduły Pythona łatwo jest utworzyć — są to po prostu pliki z kodem w języku Python utworzone za pomocą edytora tekstowego. Nie musimy używać żadnych specjalnych poleceń, aby przekazać Pythonowi, że tworzymy moduł — wystarczy niemal dowolny plik ...

Get Python now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.