Rozdział 36. Projektowanie z wykorzystaniem wyjątków

Niniejszy rozdział kończy tę część książki kolekcją zagadnień związanych z projektowaniem wyjątków, a także przykładami często spotykanych przypadków użycia, po których zamieszczono omówienie pułapek oraz ćwiczenia przeznaczone dla tej części książki. Ponieważ rozdział ten kończy również główną część książki, zawiera krótkie omówienie narzędzi programistycznych, które mogą nam pomóc przejść z poziomu początkującego użytkownika Pythona do poziomu programisty aplikacji w tym języku.

Zagnieżdżanie programów obsługi wyjątków

Nasze dotychczasowe przykłady wykorzystywały pojedynczą instrukcję try do przechwytywania wyjątków, jednak co się stanie, jeśli jedna instrukcja try zostanie zagnieżdżona ...

Get Python now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.