Dodatek B Uruchamianie Pythona 3.x w systemie Windows

W niniejszym dodatku opisany jest nowy program uruchamiający Pythona w systemie Windows, dostarczany razem z wersją 3.3, a dla starszych wersji dostępny do pobrania na stronie WWW. Program wprowadza dodatkowy poziom obsługi umożliwiający wybranie i uruchomienie interpretera Pythona. Choć ma kilka pułapek, zapewnia niezbędną spójność środowiska w przypadku, gdy w systemie zainstalowanych jest kilka wersji języka.

Niniejszy dodatek napisałem dla programistów używających Pythona w systemie Windows. Choć program uruchomieniowy jest związany z tym właśnie systemem, jest przeznaczony zarówno dla początkujących użytkowników (z których większość korzysta z tego systemu operacyjnego), jak również ...

Get Python now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.