Rozdział 7. Krotki i listy

Zwierzę zwane człowiekiem różni się od mniejszych naczelnych swoją pasją do list.

— H. Allen Smith

W poprzednich rozdziałach poznałeś kilka podstawowych typów danych: wartości logiczne, liczby całkowite, liczby rzeczywiste i ciągi znaków. Jeżeli wyobrazisz sobie, że są to atomy, to struktury opisane w tym rozdziale są cząsteczkami, w których proste typy danych są łączone w bardziej złożone. Tych struktur będziesz używał na co dzień. Programowanie polega głównie na dzieleniu, sklejaniu i przekształcaniu danych w różne formy.

W większości języków programowania stosowane są sekwencje elementów, których pozycje są określane za pomocą indeksów. Na początku sekwencji znajduje się pierwszy element, potem drugi itd. W Pythonie ...

Get Python now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.