Rozdział 9. Funkcje

Im mniej ważna funkcja, tym lepsze zarządzanie.

— C. Northcote Parkinson

Wszystkie prezentowane dotąd przykłady były niewielkimi fragmentami kodu. Dobrze sprawdzały się w przypadku prostszych operacji, ale wymagały wpisywania za każdym razem tych samych wierszy. Nikt nie lubi wciąż wpisywać tego samego, więc potrzebny jest sposób podzielenia większego kodu na mniejsze, łatwiejsze do zarządzania części.

Pierwszym krokiem w kierunku tworzenia powtarzalnego kodu jest definiowanie funkcji, czyli odrębnych fragmentów kodu opatrzonych nazwami. Funkcja może mieć dowolną liczbę parametrów dowolnych typów, jak również zwracać dowolną liczbę wyników dowolnych typów.

Z funkcjami związane są dwa rodzaje operacji:

  • definiowanie — z parametrami ...

Get Python now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.