Dodatek C. Coś z zupełnie innej beczki: asynchroniczność

Dwa poprzednie dodatki są przeznaczone dla początkujących programistów, natomiast ten kieruję do nieco bardziej zaawansowanych użytkowników Pythona.

Pierwotnie Python, tak jak większość innych języków programowania, był synchroniczny. Kod był wykonywany wiersz po wierszu, od góry do dołu. W momencie wywołania funkcji wykonywanie głównego kodu było wstrzymywane, realizowany był kod funkcji, a po jego wykonaniu następowało wznowienie głównego kodu.

Procesor może wykonywać w danej chwili tylko jedną rzecz, więc synchroniczność była naturalnym podejściem. Okazało się jednak, że często programy nic nie robią, ponieważ czekają na coś, na przykład odczytanie danych z pliku lub z usługi sieciowej ...

Get Python now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.