Dodatek D. Rozwiązania zadań

Rozdział 1. Przedsmak Pythona

1.1. Jeżeli nie zainstalowałeś jeszcze Pythona 3, zrób to teraz. W dodatku B znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące Twojego systemu.

1.2. Uruchom interaktywny interpreter Pythona 3. Jak poprzednio szczegółowe informacje są dostępne w dodatku B. Interpreter wyświetli kilka wierszy informacji o sobie i znaki >>>, będące zachętą do wpisania instrukcji Pythona.

$ python
Python 3.8.2 (v3.8.2:7b3ab5921f, Feb 24 2020, 17:52:18)
[Clang 6.0 (clang-600.0.57)] on darwin
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>

1.3. Poeksperymentuj trochę z interpreterem. Użyj go w charakterze kalkulatora. Wpisz np. 8 * 9 i naciśnij Enter. Powinien pojawić się wynik ...

Get Python now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.