Rozdział 5. Ciągi znaków

Zawsze lubiłem dziwne znaki.

— Tim Burton

Czytając książki o informatyce, można odnieść wrażenie, że programowanie to przede wszystkim matematyka. W rzeczywistości programiści częściej mają do czynienia z tekstami niż z liczbami. Często logiczne (i kreatywne) myślenie jest ważniejsze niż zdolności matematyczne.

Pierwszym przykładem sekwencji w Pythonie, którym się zajmiemy, będą ciągi znaków. Ale czym właściwie jest znak? Jest to najmniejszy element napisanej treści, tj. litera, cyfra, symbol, znak interpunkcyjny, a nawet spacja i operacja, na przykład przejście do następnego wiersza. Znak jest zdefiniowany przez jego znaczenie, a nie wygląd. Jeden znak może mieć kilka różnych reprezentacji (tj. czcionek), jak również ...

Get Python now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.