Rozdział 5. Typy liczbowe

Niniejszy rozdział rozpoczyna nasze pogłębione omówienie języka Python. W Pythonie dane przybierają formę obiektów — albo wbudowanych obiektów udostępnianych przez język, albo obiektów tworzonych za pomocą narzędzi Pythona i innych języków, takich jak C. Obiekty są tak naprawdę podstawą każdego programu, jaki pisze się w Pythonie. Ponieważ są podstawowym budulcem tego języka, będą również stanowiły nasz pierwszy obiekt zainteresowania.

W poprzednim rozdziale krótko przedstawiliśmy podstawowe typy obiektów Pythona. Choć zostały w nim wprowadzone najważniejsze pojęcia, nie zagłębialiśmy się w szczegóły. Teraz zaczniemy przyglądać się bardziej dokładnie różnym koncepcjom związanym ze strukturami danych, tak by wypełnić ...

Get Python now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.