Rozdział 1. Widok z góry

Co to znaczy „enterprise?”

Wielkie serwisy internetowe, takie jak Amazon, eBay czy Google, korzystają z tysięcy, a nawet dziesiątków tysięcy serwerów — o tym czytelnik zapewne doskonale wie. I niemal odruchowo konfrontuje to z własną aplikacją webową (bo prawdopodobnie choć jedną stworzył) obywającą się zaledwie kilkoma serwerami, pojedynczym serwerem czy nawet tylko fragmentem puli zasobów współużytkowanego serwera.

I natychmiast przychodzi refleksja: aplikacja wykonująca pracę wymagającą mocy tysiąca serwerów — to z jednej strony, imponujące, z drugiej natomiast, niewątpliwie wymagające niebanalnego projektu. No właśnie: jak się w ogóle do takiego projektu zabrać, jakie cele należy wyznaczyć, jakie podjąć decyzje, by w ...

Get Rails. Projektowanie systemów klasy enterprise now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.