O'Reilly logo

Rails. Projektowanie systemów klasy enterprise by Dan Chak

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. Wyzwalacze jako narzędzia kontroli skomplikowanych zależności wewnątrz danych

Nie wszystkie warunki integralności danych, narzucone przez naturę rozwiązywanego problemu, mogą zostać odwzorowane na ograniczenia (constraints) na poziomie schematu. Jednym z takich warunków jest brak kolizji w harmonogramie wyświetlania filmów: w danej sali projekcyjnej emisja kolejnego filmu nie może rozpocząć się przed zakończeniem emisji poprzedniego (wspominaliśmy zresztą o tym w poprzednim rozdziale). Do kontrolowania tego rodzaju skomplikowanych uzależnień służą wyzwalacze (triggers), fizycznie będące procedurami składowanymi, uruchamianymi w określonych sytuacjach — w opisanym przypadku taką sytuacją jest dodanie lub zmodyfikowanie rekordu w tabeli ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required