Rozdział 9. Wyzwalacze jako narzędzia kontroli skomplikowanych zależności wewnątrz danych

Nie wszystkie warunki integralności danych, narzucone przez naturę rozwiązywanego problemu, mogą zostać odwzorowane na ograniczenia (constraints) na poziomie schematu. Jednym z takich warunków jest brak kolizji w harmonogramie wyświetlania filmów: w danej sali projekcyjnej emisja kolejnego filmu nie może rozpocząć się przed zakończeniem emisji poprzedniego (wspominaliśmy zresztą o tym w poprzednim rozdziale). Do kontrolowania tego rodzaju skomplikowanych uzależnień służą wyzwalacze (triggers), fizycznie będące procedurami składowanymi, uruchamianymi w określonych sytuacjach — w opisanym przypadku taką sytuacją jest dodanie lub zmodyfikowanie rekordu w tabeli ...

Get Rails. Projektowanie systemów klasy enterprise now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.