O'Reilly logo

Rails. Projektowanie systemów klasy enterprise by Dan Chak

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 17. Usługi typu REST

Protokół REST nie jest (wbrew powszechnemu mniemaniu) protokołem, a jedynie pewną konwencją korzystania z protokołu HTTP. Konwencja ta, której skrót wywodzi się od Representational State Transfer, w wolnym tłumaczeniu „transfer stanu reprezentującego”, sformułowana została w 2000 roku w pracy doktorskiej Roya Fieldinga, jednego głównych autorów protokołu HTTP. Ostatnio, za sprawą wsparcia, jakie zapewnia jej (nowa w wersji Rails 2.0) biblioteka ActiveResource, zyskała sobie dużą popularność w kręgach użytkowników Rails. Przed entuzjastycznym rzuceniem się w wir możliwości oferowanych przez tę bibliotekę konieczne jest jednak rozważenie pewnych uwarunkowań wynikających ze specyfiki REST.

Rozdział ten jest krótkim wprowadzeniem ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required