O'Reilly logo

Rails. Projektowanie systemów klasy enterprise by Dan Chak

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 18. Usługi webowe typu RESTful

W poprzednich rozdziałach dokonaliśmy podziału monolitycznej aplikacji na dwie komunikujące się ze sobą usługi MoviesService i OrdersService. Konsekwencją tego podziału są rozliczne korzyści, m.in. wielokrotne wykorzystanie określonej funkcjonalności, skalowalność, łatwość zrozumienia kodu i zarządzania nim. Kolekcja niezależnych usług nie na wiele się jednak przydaje, okazują się one naprawdę użyteczne dopiero wówczas, gdy staną się częścią funkcjonującej aplikacji. W tym rozdziale pokażemy, jak — używając REST — zbudować taką aplikację (będącą de facto usługą webową) na bazie wspomnianych usług MoviesService i OrdersService. Wyposażymy tę usługę w interfejs odpowiedni dla „klienta maszynowego”, który, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required